Ngoại Hối

Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán và những điều cần biết

Muốn trở thành nhân viên môi giới chứng khoán thì trước tiên bạn phải hiểu về chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán. Trong đó, điều kiện cấp chứng chỉ, quy trình thực hiện và những hồ sơ cần chuẩn bị chính là những vấn đề trọng điểm trong chứng chỉ hành nghề môi